I am now accessing as a :

Government Of Assam Tea Tribes Directorate for Welfare

পৰিয়াল পৰিকল্পনা, নৈতিক সজাগতা, স্বাস্থ্য আৰু শিশু/মানুহ সৰবৰাহৰ বিপক্ষে সজাগতা কাৰ্যসূচী